Jak je to s dluhy na bytové jednotce při dražbě

V nedávné době byl zveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 557/2019, ze dne 27. 7. 2020, který jednoznačně potvrdil, že v případě nedobrovolné dražby nedochází k přechodu dluhů souvisejících se správou domu a pozemku na nabyvatele jednotky; konkrétně:

"přechod dluhu souvisejícího se správou domu a pozemku lze posuzovat pouze podle speciálního ustanovení § 1186 za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto ustanovení. Protože § 1186 o. z. se týká výlučně převodu jednotky (derivativní způsob nabytí vlastnictví), v případě přechodu vlastnického práva příklepem v nedobrovolné dražbě (originární způsob nabytí vlastnictví) se neuplatní a dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku v tomto případě na nového nabyvatele nepřejdou."

 

K přechodu dluhů nedochází ani na základě ustanovení § 1107 občanského zákoníku, který zní: "Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit...". Nicméně Nejvyšší soud ČR ve výše uvedeném rozhodnutí k tomu vyslovil, že  "Dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku nejsou jinou závadou váznoucí na věci ve smyslu § 1107 o. z., jde o osobní dluh (bývalého) vlastníka jednotky, který existuje samostatně (odděleně od věci)."

 

Přestože se rozhodnutí týká veřejné dražby nedobrovolné, domníváme se, že lze aplikovat stejná východiska i na veřejné dražby dobrovolné.

 

Celé rozhodnutí je dostupné například zde:

https://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=11&id_article=262590&csum=354f2257