Co se děje po dražbě

Podrobné informace po dražbě...

Po dražbě

Co následuje bezprostředně po vydražení nemovitosti

Poté, co jste vydražili nemovitost, budete kontaktováni licitátorem a bude Vám sdělen další postup, případně je zaslán informační email, ve kterém je další postup popsán.

Jak je to s termíny doplacení ceny dosaženou vydražením ?

Způsob úhrady ceny dosažené vydražením je podrobně popsán v dražební vyhlášce, případně v dokumentu Smlouva o smlouvě budoucí kupní, pokud na ni dražební vyhláška odkazuje. Lze využít také financování hypotékou / úvěrem. Nicméně je potřeba mít na mysli zákonem stanovené termíny, které jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Nedodržení termínů může vést až ke zmaření dražby a propadnutí dražební jistoty.

Je možné podat tzv. Předražek?

U dražeb pořádaných naší společností (dražby dle Nového občanského zákona a dražby dle zákona o Veřejných dražbách) není Předražek možný. Předražek lze podat pouze u dražeb pořádaných exekutorem, které se řídí exekučním zákonem.

Po úhradě ceny dosažené dražbou/kupní ceny

Nabytí vlastnictví příklepem nebo po zápisu do KÚ?

V dražební vyhlášce je vždy uvedeno, jakým způsobem k nabytí dojde. U dražeb dle Nového občanského zákona je to zápisem do katastru nemovitostí. U dražeb dle zákona o Veřejných dražbách zpětně ke dni příklepu. Oboje je podmíněno úhradou vydražené částky.

Katastrální úřad / Převod vlastnických práv

Jak zrušit trvalé bydliště bývalého majitele vydražené nemovitosti?

Dokument e-advokacie

Doba přepisu vlastníka na LV

Délka přepisu je individuální, záleží na rychlosti příslušného katastrálního pracoviště, většinou to bývá do 30 dní a také na vydražiteli, kdy si podá návrh na vklad.

Vystěhování bývalých vlastníků

Vystěhování bývalých vlastníků řeší vydražitel. K dohodě vydražitele s bývalým vlastníkem na dalším postupu týkající se vystěhování, dochází většinou na předání.

Kdo vyhotovuje a podává návrh na vklad na KÚ?

Návrh na vklad k převodu vlastnictví a výmazu závazků a práv (včetně výmazu poznámky o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné) vyhotovuje a podává na příslušný katastrální úřad vydražitel (kupující), spolu s listinami od dražebníka. Účastníkem řízení je vydražitel a všechny osoby, jejichž právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ti, jejichž právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Dražebník není účastníkem tohoto řízení.

Každý případ je individuální, proto v případě pochybností je možné návrh na vklad před jeho podáním konzultovat s právníkem.

 

Co s dluhy, které má bývalý dlužník?

Veškeré nevypořádané pohledávky jdou za dlužníkem. Se změnou Občanského zákoníku může být u některých případů výjimka. Podrobnosti jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Vydražitel kromě návrhu na převod vlastnických práv žádá na KÚ i výmaz závazků a práv dle dokumentů, které obdrží po úhradě vydražené částky.

Předání předmětu dražby

Kdy a kde proběhne předání předmětu dražby?

Předání vydražené nemovitosti proběhne v rámci možností v místě nemovitosti za účasti zástupce dražebníka, po splnění všech podmínek uvedených v dražení vyhlášce (úhrada vydražené částky, případně podání návrhu na vklad na KÚ).

Jak probíhá předání nemovitosti?

Předání předmětu dražby proběhne v rámci možností za účasti dražebníka, vydražitele a bývalého vlastníka. O předání je sepsán protokol. Pokud se některá ze stran na předání nedostaví, uvede se to do protokolu. Předání je i přesto platné a proběhlo v souladu se zákonem. Předání by mělo sloužit také k dohodě vydražitele s bývalým vlastníkem na dalším postupu ohledně vystěhování nemovitosti. Klíče od nemovitosti dražebník zpravidla nemá. Nejedná se o realitní prodej, vystěhování bývalých vlastníků řeší vydražitel. U dražeb dle zákona o Veřejných dražbách vystaví dražebník daňový doklad. Zda vydražitel hradí náklady na předání je vždy uvedeno v  příslušné dražební vyhlášce. Ceník naleznete v Zde.

Otázky k vyklizení nemovitosti

Právní rady jak postupovat při vyklizení nemovitosti, která byla vydražena.

Vyjádření renomované advokátní kanceláře