Slovník pojmů

Pojmy a informace...

Souhrn pokynů pro účastníka dražby

V současné době probíhají dražby pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz.

Co by měl budoucí účastník dražby udělat před dražbou

 1. Nejprve se zaregistrujte na webu: www.eurodrazby.cz
 2. Vyplňte své přihlašovací a poté své kontaktní údaje. Je nutné provést podrobnou registraci. Podrobnosti najdete v sekci "VŠE O DRAŽBĚ"
 3. Seznamte se s Všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Na základě vyplněných údajů Vám bude vygenerována smlouva o účasti na elektronických licitacích, kterou si následně vytiskněte a s úředně ověřenými podpisy zašlete na adresu společnosti EURODRAŽBY. CZ:

Eurodražby.cz a.s.
Čimická 780/61
Praha 8 - Čimice
181 00

 1. Do Vaší mailové schránky dorazí zpráva o přijetí smlouvy.
 2. Co nejdříve vstupte do karty licitace u Vámi zvolené nemovitosti - podrobný návod najdete v sekci VŠE O DRAŽBĚ. Tímto krokem požádáte o zápis do seznamu účastníků.
 3. Složte požadovanou jistinu. Možnosti složení jistoty a platební podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
 4. Seznamte se s předmětem dražby.
 5. Absolvujte prohlídku předmětu dražby v termínech uvedených v dražební vyhlášce.

Co by měl účastník dražby udělat v den konání dražby

 1. Přihlaste se do dražebního portálu na adrese www.eurodrazby.cz. Datum konání je uvedeno v dražební vyhlášce.
 2. Po zahájení dražby můžete činit podání minimálně ve výši stanovené dražební vyhláškou.
 3. Dražba probíhá, dokud účastníci činí podání, minimálně však po dobu uvedenou v dražební vyhlášce.
 4. Po dražbě bude vydražitel kontaktován za účelem podpisu protokolu o dražbě nebo kupní smlouvy (záleží na typu dražby) a ostatní dokumentace. Dále je nutné, dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce, doplatit v termínu cenu dosaženou vydražením nebo kupní cenu. Pokud jste v dražbě nezvítězili, složená jistina Vám bude vrácena zpět.

Kdo může být účastníkem dražby

 1. Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům a stát.
 2. Účastníky dražby dle zák.26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách, nesmějí být:
  • osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák.č.219/1995 Sb., devizový zákon v platném znění).
  • osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání, nikdo nesmí dražit za ně.
  • dlužník a jeho manžel (platí pouze u nedobrovolné dražby).
  • osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, nikdo nesmí dražit za ně. Za osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník jsou dle výkladu zák. č.26/2000 Sb. považováni vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké, a dále pak společníci ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, pokud byli vedoucími pracovníky dlužníka, akcionáři akciové společnosti, pokud působí v orgánech akciové společnosti nebo vlastní akcie, odpovídající více jak desetině základního jmění. Za vedoucí pracovníky jsou považování většinou ti, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním.
  • je-li dlužník právnickou osobou, statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, nikdo nesmí dražit za ně.

               Účastníky dražby dle ustanovení § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nesmějí být

 • osoby, u nichž zvláštní zákon zakazuje nabýt vlastnictví a práv k předmětům dražby, tedy nejsou osobou, která nemůže uzavřít kupní smlouvu se Zadavatelem dražby,
 • osoby, u nichž je uzavření kupní smlouvy se Zadavatelem dražby porušením jakékoli povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v jakémkoli právním řádu, jímž jsou vázány,
 • osoby, u nichž je uzavření kupní smlouvy se Zadavatelem dražby porušením jakékoli povinnosti vyplývající z jakékoli smlouvy, jejíž jsou smluvní stranou,
 • osoby, jenž mají zákaz nabývat majetek z majetkové podstaty dle ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo insolvenční návrh. Na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí,
 • osoby, jenž mají zákaz nakládat se svým majetkem na základě doručení usnesení o nařízení exekuce podle ustanovení § 44a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • osoby, kterým bylo předběžným či konečným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu zakázáno nakládat s majetkem v rozsahu nutném pro uzavření kupní smlouvy se Zadavatelem aukce.
 1. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, nikdo nesmí dražit za ně.

Elektronická licitace

Jedná se o činění nabídek prostřednictvím internetové aplikace. Tuto službu můžete využívat sami v pohodlí Vašeho domova, bez zástupce.

Nedobrovolná dražba

Jedná se o dražbu, která se provádí na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným titulem - soudním rozhodnutím, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným rozhodnutím, jehož vykonání připouští zákon.

Dobrovolná dražba

Jedná se o dražbu, která se provádí na návrh vlastníka nemovitosti. Vlastníkem se rozumí také osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit, např. insolvenční správce, likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Dražba s postupným snižováním a následnou licitací

Dražba s postupným snižováním a následnou licitací je způsob prodeje, u kterého nejdříve dochází ke snižování vyvolávací ceny, která je obvykle stejná jako odhadní. Licitátor postupně snižuje cenu až na minimální vyvolávací/kupní cenu. Kdykoliv v průběhu snižování, může účastník učinit nabídku, minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku účastníci činí podání (nabídky) směrem nahoru, přičemž každá další nabídka  musí být vyšší, než nabídka předchozí.
Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět dražby za tuto cenu koupí.

Anglická dražba

Jedná se o způsob licitace směrem nahoru. Licitovat se začíná na nižší vyvolávací ceně oproti ceně odhadní. Účastníci činí podání (nabídky). Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět dražby za tuto cenu koupí.

Holandská dražba

Jedná se o způsob licitace, u kterého dochází k postupnému snižování vyvolávací ceny. Vyvolávací cena je stejná nebo i vyšší, než cena odhadní. Licitátor postupně cenu snižuje. Prodej končí v okamžiku, kdy první z účastníků cenu akceptuje. Tímto si nabízenou nemovitost koupí. Dále není možné cenu již měnit nebo činit jiné nabídky. Kdo jako první akceptuje vyvolávací cenu, nemovitost získá.

Opakovaná dražba

Pokud nebyl předmět dražby vydražen, může se uskutečnit  dražba opakovaná.

Zástavce

Je osoba, která zastavila předmět dražby.

Dlužník

Je osoba, jejíž závazek (dluh) je zajištěn právem k předmětu dražby.

Navrhovatel dražby

Je osoba, která navrhuje provedení dražby. Vlastník předmětu dražby, správce konkurzní podstaty, likvidátor, nebo věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem.

Dražebník

Organizuje dražbu a má k tomu i příslušné živnostenské oprávnění.

Vydražitel

Vydražitelem je účastník dražby, jenž učinil nejvyšší podání a byl mu udělen příklep.

Příklep

Příklep je úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívka, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.

Minimální příhoz

Částka, o kterou se minimálně zvyšuje nové podání (nabídka) oproti poslednímu podání. Výše této částky je předem stanovená.

Podání

Nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby zvednutím čísla a vyslovením částky ve výši alespoň nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat předešlé nabídky, a to nejméně o minimální příhoz.

Licitátor

Je to fyzická osoba, která vede celou dražbu - zahajuje ji, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep apod.

Nejnižší podání

Je to částka, na které se začíná s licitací  (nabídkami).

Dražební jistota

Je částka, kterou musí složit před dražbou každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.

Dražba

Je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby – to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Jednání může být i ukončeno, pokud nikdo nenabídne ani cenu nejnižšího podání.
       

Účastník dražby

Osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem a je přítomná na dražbě, dostavila se za účelem činit podání (dražit).