Pokyny pro účastníka dražby

V současné době probíhají dražby pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz.

Co by měl budoucí účastník dražby udělat před dražbou

 1. Nejprve se zaregistrujte na webu: www.eurodrazby.cz
 2. Vyplňte své přihlašovací a poté své kontaktní údaje. Je nutné provést podrobnou registraci. Podrobnosti najdete v sekci "VŠE O DRAŽBĚ"
 3. Seznamte se s Všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Na základě vyplněných údajů Vám bude vygenerována smlouva o účasti na elektronických licitacích, kterou si následně vytiskněte a s úředně ověřenými podpisy zašlete na adresu společnosti EURODRAŽBY. CZ:

Eurodražby.cz a.s.
Čimická 780/61
Praha 8 - Čimice
181 00

 1. Do Vaší mailové schránky dorazí zpráva o přijetí smlouvy.
 2. Co nejdříve vstupte do karty licitace u Vámi zvolené nemovitosti - podrobný návod najdete v sekci VŠE O DRAŽBĚ. Tímto krokem požádáte o zápis do seznamu účastníků.
 3. Složte požadovanou jistinu. Možnosti složení jistoty a platební podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
 4. Seznamte se s předmětem dražby.
 5. Absolvujte prohlídku předmětu dražby v termínech uvedených v dražební vyhlášce.

Co by měl účastník dražby udělat v den konání dražby

 1. Přihlaste se do dražebního portálu na adrese www.eurodrazby.cz. Datum konání je uvedeno v dražební vyhlášce.
 2. Po zahájení dražby můžete činit podání minimálně ve výši stanovené dražební vyhláškou.
 3. Dražba probíhá, dokud účastníci činí podání, minimálně však po dobu uvedenou v dražební vyhlášce.
 4. Po dražbě bude vydražitel kontaktován za účelem podpisu protokolu o dražbě nebo kupní smlouvy (záleží na typu dražby) a ostatní dokumentace. Dále je nutné, dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce, doplatit v termínu cenu dosaženou vydražením nebo kupní cenu. Pokud jste v dražbě nezvítězili, složená jistina Vám bude vrácena zpět.

Kdo může být účastníkem dražby

 1. Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům a stát.
 2. Účastníky dražby dle zák.26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách, nesmějí být:
  • osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák.č.219/1995 Sb., devizový zákon v platném znění).
  • osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání, nikdo nesmí dražit za ně.
  • dlužník a jeho manžel (platí pouze u nedobrovolné dražby).
  • osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, nikdo nesmí dražit za ně. Za osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník jsou dle výkladu zák. č.26/2000 Sb. považováni vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké, a dále pak společníci ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, pokud byli vedoucími pracovníky dlužníka, akcionáři akciové společnosti, pokud působí v orgánech akciové společnosti nebo vlastní akcie, odpovídající více jak desetině základního jmění. Za vedoucí pracovníky jsou považování většinou ti, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním.
  • je-li dlužník právnickou osobou, statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, nikdo nesmí dražit za ně.

               Účastníky dražby dle ustanovení § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nesmějí být

 • osoby, u nichž zvláštní zákon zakazuje nabýt vlastnictví a práv k předmětům dražby, tedy nejsou osobou, která nemůže uzavřít kupní smlouvu se Zadavatelem dražby,
 • osoby, u nichž je uzavření kupní smlouvy se Zadavatelem dražby porušením jakékoli povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v jakémkoli právním řádu, jímž jsou vázány,
 • osoby, u nichž je uzavření kupní smlouvy se Zadavatelem dražby porušením jakékoli povinnosti vyplývající z jakékoli smlouvy, jejíž jsou smluvní stranou,
 • osoby, jenž mají zákaz nabývat majetek z majetkové podstaty dle ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo insolvenční návrh. Na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí,
 • osoby, jenž mají zákaz nakládat se svým majetkem na základě doručení usnesení o nařízení exekuce podle ustanovení § 44a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • osoby, kterým bylo předběžným či konečným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu zakázáno nakládat s majetkem v rozsahu nutném pro uzavření kupní smlouvy se Zadavatelem aukce.
 1. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, nikdo nesmí dražit za ně.